Πορευθέντες
Englishman's Concordance
Πορευθέντες (Poreuthentes) — 15 Occurrences

Matthew 2:8 V-APP-NMP
GRK: Βηθλεὲμ εἶπεν Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς
NAS: and said, Go and search
KJV: and said, Go and search
INT: Bethlehem he said Having gone search carefully

Matthew 9:13 V-APP-NMP
GRK: πορευθέντες δὲ μάθετε
NAS: But go and learn what
KJV: But go ye and learn what
INT: having gone moreover learn

Matthew 11:4 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ
NAS: and said to them, Go and report
KJV: said unto them, Go and shew John
INT: said to them Having gone relate to John

Matthew 21:6 V-APP-NMP
GRK: Πορευθέντες δὲ οἱ
NAS: The disciples went and did just
KJV: And the disciples went, and did
INT: having gone moreover the

Matthew 22:15 V-APP-NMP
GRK: Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι
NAS: the Pharisees went and plotted together
KJV: Then went the Pharisees, and took
INT: Then having gone the Pharisees

Matthew 27:66 V-APP-NMP
GRK: οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν
NAS: And they went and made the grave
KJV: So they went, and made the sepulchre
INT: moreover having gone they made secure the

Matthew 28:19 V-APP-NMP
GRK: πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε
NAS: Go therefore and make disciples
KJV: Go ye therefore, and teach
INT: having gone therefore disciple

Mark 16:15 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες εἰς τὸν
NAS: And He said to them, Go into all
KJV: he said unto them, Go ye into all
INT: he said to them Having gone into the

Luke 7:22 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ
NAS: and said to them, Go and report
KJV: unto them, Go your way, and tell
INT: he said to them Having gone relate to John

Luke 9:12 V-APP-NMP
GRK: ὄχλον ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς
NAS: away, that they may go into the surrounding
INT: crowd that having gone into the

Luke 9:13 V-APP-NMP
GRK: εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν
NAS: unless perhaps we go and buy food
KJV: except we should go and buy meat
INT: if not having gone we should buy

Luke 9:52 V-APP-NMP
GRK: αὐτοῦ Καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς
NAS: on ahead of Him, and they went and entered
KJV: face: and they went, and entered into
INT: of him And having gone they entered into

Luke 13:32 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες εἴπατε τῇ
NAS: And He said to them, Go and tell
KJV: unto them, Go ye, and tell
INT: he said to them Having gone say to the

Luke 17:14 V-APP-NMP
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς
NAS: them, He said to them, Go and show
KJV: unto them, Go shew
INT: he said to them Having gone show yourselves

Luke 22:8 V-APP-NMP
GRK: Ἰωάννην εἰπών Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν
NAS: saying, Go and prepare
KJV: John, saying, Go and prepare us
INT: John having said Having gone prepare for us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
ἐπόρθει — 1 Occ.
ἐπόρθουν — 1 Occ.
πορθήσας — 1 Occ.
πορισμὸν — 1 Occ.
πορισμὸς — 1 Occ.
Πόρκιον — 1 Occ.
πορνείᾳ — 8 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page