πορεύεται
Englishman's Concordance
πορεύεται (poreuetai) — 7 Occurrences

Matthew 8:9 V-PIM/P-3S
GRK: Πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ
NAS: Go!' and he goes, and to another,
KJV: and he goeth; and
INT: Go and he goes and to another

Matthew 12:45 V-PIM/P-3S
GRK: τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει
NAS: Then it goes and takes along
KJV: Then goeth he, and taketh
INT: Then it goes and takes

Luke 7:8 V-PIM/P-3S
GRK: Πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ
NAS: Go!' and he goes, and to another,
KJV: Go, and he goeth; and to another,
INT: Go and he goes and to another

Luke 11:26 V-PIM/P-3S
GRK: τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει
NAS: Then it goes and takes [along] seven
KJV: Then goeth he, and taketh
INT: Then it goes and takes

Luke 15:4 V-PIM/P-3S
GRK: ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ
NAS: in the open pasture and go after
KJV: and go after
INT: wilderness and goes after that which

Luke 22:22 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ ὡρισμένον πορεύεται πλὴν οὐαὶ
NAS: of Man is going as it has
KJV: of man goeth, as
INT: what has been determined goes but woe

John 10:4 V-PIM/P-3S
GRK: ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται καὶ τὰ
NAS: his own, he goes ahead
KJV: his own sheep, he goeth before them,
INT: before them he goes And the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
πορείαν — 1 Occ.
ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page