πορεύομαι
Englishman's Concordance
πορεύομαι (poreuomai) — 8 Occurrences

Luke 14:19 V-PIM/P-1S
GRK: πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά
NAS: of oxen, and I am going to try
KJV: of oxen, and I go to prove them:
INT: five and I go to prove them

John 11:11 V-PIM/P-1S
GRK: κεκοίμηται ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω
NAS: has fallen asleep; but I go, so
KJV: sleepeth; but I go, that I may awake
INT: has fallen asleep but I go that I might awake

John 14:2 V-PIM/P-1S
GRK: ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον
NAS: it were not so, I would have told you; for I go to prepare
KJV: you. I go to prepare
INT: to you I go to prepare a place

John 14:12 V-PIM/P-1S
GRK: τὸν πατέρα πορεύομαι
NAS: because I go to the Father.
KJV: because I go unto my
INT: the Father go

John 14:28 V-PIM/P-1S
GRK: ἄν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν
NAS: because I go to the Father,
KJV: because I said, I go unto the Father:
INT: anyhow that I am going to the

John 16:28 V-PIM/P-1S
GRK: κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν
NAS: again and going to the Father.
KJV: the world, and go to the Father.
INT: world and go to the

Acts 20:22 V-PIM/P-1S
GRK: τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: in spirit, I am on my way to Jerusalem,
KJV: behold, I go bound in the spirit
INT: in the spirit I go to Jerusalem

Romans 15:25 V-PIM/P-1S
GRK: νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: but now, I am going to Jerusalem
KJV: But now I go unto Jerusalem
INT: now however I go to Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page