πορευθεὶς
Englishman's Concordance
πορευθεὶς (poreutheis) — 8 Occurrences

Matthew 17:27 V-APP-NMS
GRK: σκανδαλίσωμεν αὐτούς πορευθεὶς εἰς θάλασσαν
NAS: that we do not offend them, go to the sea
KJV: them, go thou to
INT: we might offend them having gone to sea

Matthew 18:12 V-APP-NMS
GRK: ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ
NAS: on the mountains and go and search
KJV: the ninety and nine, and goeth into
INT: mountains and having gone seek that which

Matthew 25:16 V-APP-NMS
GRK: πορευθεὶς ὁ τὰ
NAS: talents went and traded
KJV: the five talents went and traded with
INT: having gone he who the

Matthew 26:14 V-APP-NMS
GRK: Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν
NAS: Iscariot, went to the chief priests
KJV: Iscariot, went unto
INT: Then having gone one of the

Luke 14:10 V-APP-NMS
GRK: ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς
NAS: you are invited, go and recline
KJV: thou art bidden, go and sit down
INT: when you are invited having gone recline in

Luke 15:15 V-APP-NMS
GRK: καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ
NAS: So he went and hired
KJV: And he went and joined himself to
INT: And having gone he joined himself to one

1 Peter 3:19 V-APP-NMS
GRK: φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν
NAS: also He went and made proclamation
KJV: also he went and preached
INT: prison spirits having gone he preached

1 Peter 3:22 V-APP-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανὸν
NAS: of God, having gone into heaven,
KJV: Who is gone into heaven,
INT: of God having gone into heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
ἐπόρθει — 1 Occ.
ἐπόρθουν — 1 Occ.
πορθήσας — 1 Occ.
πορισμὸν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page