ἐπορεύετο
Englishman's Concordance
ἐπορεύετο (eporeueto) — 6 Occurrences

Matthew 24:1 V-IIM/P-3S
GRK: τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο καὶ προσῆλθον
NAS: out from the temple and was going away when
KJV: went out, and departed from
INT: the temple went away and came to [him]

Luke 4:30 V-IIM/P-3S
GRK: μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο
NAS: through their midst, He went His way.
KJV: the midst of them went his way,
INT: [the] midst of them went away

Luke 7:6 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς
NAS: Jesus [started] on His way with them; and when He was not far
KJV: Then Jesus went with them.
INT: and Jesus went with them

Luke 19:28 V-IIM/P-3S
GRK: εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων
NAS: these things, He was going on ahead,
KJV: spoken, he went before,
INT: having said these things he went on before going up

John 4:50 V-IIM/P-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο
NAS: spoke to him and started off.
KJV: unto him, and he went his way.
INT: Jesus and went away

Acts 8:39 V-IIM/P-3S
GRK: ὁ εὐνοῦχος ἐπορεύετο γὰρ τὴν
NAS: saw him, but went on his way
KJV: no more: and he went on his way
INT: the eunuch he went indeed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
πόνου — 1 Occ.
Ποντικὸν — 1 Occ.
Πόντιος — 1 Occ.
Ποντίου — 2 Occ.
Πόντον — 1 Occ.
Πόντου — 1 Occ.
Ποπλίῳ — 1 Occ.
Ποπλίου — 1 Occ.
πορείαις — 1 Occ.
πορείαν — 1 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page