ἐπορεύθησαν
Englishman's Concordance
ἐπορεύθησαν (eporeuthēsan) — 5 Occurrences

Matthew 2:9 V-AIP-3P
GRK: τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν καὶ ἰδοὺ
NAS: the king, they went their way; and the star,
KJV: the king, they departed; and,
INT: the king went away and behold

Matthew 28:16 V-AIP-3P
GRK: ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν
NAS: disciples proceeded to Galilee,
KJV: disciples went away into
INT: [the] eleven disciples went into

Luke 9:56 V-AIP-3P
GRK: σῶσαι καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν
NAS: but to save them.] And they went on to another
KJV: [them]. And they went to
INT: to save And they went to another

John 7:53 V-AIP-3P
GRK: ΚΑΙ ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ἕκαστος εἰς
NAS: [Everyone went to his home.
KJV: And every man went unto his own
INT: And went each to

Jude 1:11 V-AIP-3P
GRK: τοῦ Καὶν ἐπορεύθησαν καὶ τῇ
NAS: Woe to them! For they have gone the way
KJV: for they have gone in the way
INT: of Cain they went and to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4198
154 Occurrences


ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
ἐπορεύθησαν — 5 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.
πορευομένοις — 1 Occ.
πορευόμενον — 2 Occ.
πορευόμενος — 3 Occ.
πορευομένου — 2 Occ.
πορευομένους — 2 Occ.
πορεύου — 16 Occ.
πορεύσῃ — 1 Occ.
πορεύσεται — 1 Occ.
πορεύσομαι — 2 Occ.
πορευσόμεθα — 1 Occ.
πορεύσονται — 1 Occ.
πορευθῇ — 1 Occ.
πορευθῆναι — 2 Occ.
πορευθῆτε — 1 Occ.
Πορεύθητι — 4 Occ.
πορευθεὶς — 8 Occ.
πορευθεῖσα — 1 Occ.
πορευθεῖσαι — 1 Occ.
Πορευθέντες — 15 Occ.
πορευθέντι — 1 Occ.
πορευθῶ — 2 Occ.
πορευθῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
Πόντου — 1 Occ.
Ποπλίῳ — 1 Occ.
Ποπλίου — 1 Occ.
πορείαις — 1 Occ.
πορείαν — 1 Occ.
ἐπορεύετο — 6 Occ.
ἐπορευόμην — 1 Occ.
ἐπορευόμεθα — 1 Occ.
ἐπορεύοντο — 6 Occ.
ἐπορεύθη — 11 Occ.
πεπορευμένους — 1 Occ.
πορεύεσθαι — 17 Occ.
πορεύεσθε — 7 Occ.
πορεύεται — 7 Occ.
πορεύωμαι — 2 Occ.
πορεύομαι — 8 Occ.
πορευομένη — 1 Occ.
πορευομένῳ — 1 Occ.
πορευομένων — 4 Occ.
πορευόμενοι — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page