Ἐλέησον
Englishman's Concordance
Ἐλέησον (Eleēson) — 11 Occurrences

Matthew 9:27 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς
NAS: Him, crying out, Have mercy on us, Son
KJV: [Thou] Son of David, have mercy on us.
INT: and saying Have mercy on us Son

Matthew 15:22 V-AMA-2S
GRK: ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν με κύριε
NAS: out, saying, Have mercy on me, Lord,
KJV: saying, Have mercy on me,
INT: cried saying Have mercy on me master

Matthew 17:15 V-AMA-2S
GRK: λέγων Κύριε ἐλέησόν μου τὸν
NAS: Lord, have mercy on my son,
KJV: Lord, have mercy on my son:
INT: saying master Have mercy on my

Matthew 20:30 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς
NAS: out, Lord, have mercy on us, Son
KJV: saying, Have mercy on us,
INT: saying Lord Have mercy on us Son

Matthew 20:31 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς
NAS: Son of David, have mercy on us!
KJV: saying, Have mercy on us,
INT: saying Lord Have mercy on us Son

Mark 10:47 V-AMA-2S
GRK: Δαυὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν με
NAS: Son of David, have mercy on me!
KJV: [thou] Son of David, have mercy on me.
INT: of David Jesus have mercy on me

Mark 10:48 V-AMA-2S
GRK: Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
NAS: Son of David, have mercy on me!
KJV: [Thou] Son of David, have mercy on me.
INT: Son of David have mercy on me

Luke 16:24 V-AMA-2S
GRK: Πάτερ Ἀβραάμ ἐλέησόν με καὶ
NAS: Abraham, have mercy on me, and send
KJV: Father Abraham, have mercy on me, and
INT: Father Abraham have compassion on me and

Luke 17:13 V-AMA-2S
GRK: Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς
NAS: Jesus, Master, have mercy on us!
KJV: Jesus, Master, have mercy on us.
INT: Jesus Master have compassion on us

Luke 18:38 V-AMA-2S
GRK: υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
NAS: Son of David, have mercy on me!
KJV: [thou] Son of David, have mercy on me.
INT: Son of David have mercy on me

Luke 18:39 V-AMA-2S
GRK: Υἱὲ Δαυίδ ἐλέησόν με
NAS: Son of David, have mercy on me!
KJV: [Thou] Son of David, have mercy on me.
INT: Son of David have mercy on me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page