1061. γαμίσκω (gamisko)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1061. γαμίσκω (gamisko) — 8 Occurrences

Matthew 22:30 V-PIM/P-3P
GRK: γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται ἀλλ' ὡς
NAS: nor are given in marriage, but are like
INT: do they marry nor are given in marriage but like

Matthew 24:38 V-PPA-NMP
GRK: γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες ἄχρι ἧς
NAS: marrying and giving in marriage, until
INT: marrying and giving in marriage until that

Mark 12:25 V-PIM/P-3P
GRK: γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται ἀλλ' εἰσὶν
NAS: nor are given in marriage, but are like
KJV: nor are given in marriage; but
INT: do they marry nor are given in marriage but are

Luke 17:27 V-IIM/P-3P
GRK: ἔπινον ἐγάμουν ἐγαμίζοντο ἄχρι ἧς
NAS: they were marrying, they were being given in marriage, until
INT: they were drinking they were marrying they were being given in marriage until that

Luke 20:34 V-PIM/P-3P
GRK: γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται
NAS: age marry and are given in marriage,
INT: marry and are given in marriage

Luke 20:35 V-PIM/P-3P
GRK: γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται
NAS: marry nor are given in marriage;
INT: marry nor are given in marriage

1 Corinthians 7:38 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ
NAS: both he who gives his own
INT: also he that gives the own

1 Corinthians 7:38 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει
NAS: virgin [daughter] in marriage does
INT: he that not gives better does

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page