γαμίζονται
Englishman's Concordance
γαμίζονται (gamizontai) — 3 Occurrences

Matthew 22:30 V-PIM/P-3P
GRK: γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται ἀλλ' ὡς
NAS: nor are given in marriage, but are like
INT: do they marry nor are given in marriage but like

Mark 12:25 V-PIM/P-3P
GRK: γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται ἀλλ' εἰσὶν
NAS: nor are given in marriage, but are like
KJV: nor are given in marriage; but
INT: do they marry nor are given in marriage but are

Luke 20:35 V-PIM/P-3P
GRK: γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται
NAS: marry nor are given in marriage;
INT: marry nor are given in marriage

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page