πάσαις
Englishman's Concordance
πάσαις (pasais) — 7 Occurrences

Luke 1:6 Adj-DFP
GRK: πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς
NAS: blamelessly in all the commandments
KJV: walking in all the commandments and
INT: walking in all the commandments

Luke 1:75 Adj-DFP
GRK: ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις
NAS: before Him all our days.
KJV: before him, all the days of our
INT: before him all the days

Luke 24:27 Adj-DFP
GRK: αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς
NAS: Himself in all the Scriptures.
KJV: in all the scriptures
INT: to them in all the Scriptures

1 Corinthians 7:17 Adj-DFP
GRK: ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι
NAS: And so I direct in all the churches.
KJV: ordain I in all churches.
INT: the churches all I order

1 Corinthians 14:33 Adj-DFP
GRK: ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: but of peace, as in all the churches
KJV: as in all churches of the saints.
INT: as in all the churches

James 1:8 Adj-DFP
GRK: ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς
NAS: man, unstable in all his ways.
KJV: [is] unstable in all his ways.
INT: unstable in all the ways

2 Peter 3:16 Adj-DFP
GRK: καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν
NAS: as also in all [his] letters, speaking
KJV: also in all [his] epistles, speaking
INT: also in all [his] letters speaking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page