3996. πενθέω (pentheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3996. πενθέω (pentheó) — 10 Occurrences

Matthew 5:4 V-PPA-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ
NAS: are those who mourn, for they shall be comforted.
KJV: Blessed [are] they that mourn: for
INT: Blessed they who mourn for they

Matthew 9:15 V-PNA
GRK: τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ' ὅσον
NAS: cannot mourn as long
KJV: of the bridechamber mourn, as long as
INT: of the bridechamber mourn as as long as

Mark 16:10 V-PPA-DMP
GRK: αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν
NAS: who had been with Him, while they were mourning and weeping.
KJV: with him, as they mourned and wept.
INT: him having been [who were] mourning and weeping

Luke 6:25 V-FIA-2P
GRK: νῦν ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε
NAS: now, for you shall mourn and weep.
KJV: now! for ye shall mourn and weep.
INT: now for you will mourn and weep

1 Corinthians 5:2 V-AIA-2P
GRK: οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε ἵνα ἀρθῇ
NAS: You have become arrogant and have not mourned instead,
KJV: rather mourned, that
INT: not rather did mourn that might be taken

2 Corinthians 12:21 V-FIA-1S
GRK: ὑμᾶς καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν
NAS: me before you, and I may mourn over many
KJV: and [that] I shall bewail many
INT: you and I should mourn over many of those who

James 4:9 V-AMA-2P
GRK: ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε
NAS: Be miserable and mourn and weep;
KJV: Be afflicted, and mourn, and weep:
INT: Be wretched and mourn and weep

Revelation 18:11 V-PIA-3P
GRK: κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ' αὐτήν
NAS: weep and mourn over
KJV: shall weep and mourn over her;
INT: weep and mourn for her

Revelation 18:15 V-PPA-NMP
GRK: κλαίοντες καὶ πενθοῦντες
NAS: of her torment, weeping and mourning,
KJV: weeping and wailing,
INT: weeping and mourning

Revelation 18:19 V-PPA-NMP
GRK: κλαίοντες καὶ πενθοῦντες λέγοντες Οὐαί
NAS: out, weeping and mourning, saying,
KJV: weeping and wailing, saying, Alas,
INT: weeping and mourning saying Woe

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page