ἐφοβοῦντο
Englishman's Concordance
ἐφοβοῦντο (ephobounto) — 10 Occurrences

Mark 9:32 V-IIM/P-3P
GRK: ῥῆμα καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
NAS: [this] statement, and they were afraid to ask
KJV: and were afraid to ask
INT: saying and were afraid him to ask

Mark 10:32 V-IIM/P-3P
GRK: δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο καὶ παραλαβὼν
NAS: who followed were fearful. And again
KJV: as they followed, they were afraid. And
INT: moreover following were afraid And having taken to [him]

Mark 11:18 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτὸν ἀπολέσωσιν ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν
NAS: to destroy Him; for they were afraid of Him, for the whole
KJV: him: for they feared him, because
INT: him they shall destroy they feared indeed him

Mark 11:32 V-IIM/P-3P
GRK: Ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον
NAS: From men? -- they were afraid of the people,
KJV: Of men; they feared the people: for
INT: From men they feared the people

Mark 16:8 V-IIM/P-3P
GRK: οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ
NAS: to anyone, for they were afraid.
KJV: to any [man]; for they were afraid.
INT: nothing they spoke they were afraid indeed

Luke 9:45 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν
NAS: that they would not perceive it; and they were afraid to ask
KJV: not: and they feared to ask him
INT: it And they feared to ask him

Luke 22:2 V-IIM/P-3P
GRK: ἀνέλωσιν αὐτόν ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν
NAS: they might put Him to death; for they were afraid of the people.
KJV: him; for they feared the people.
INT: they might put to death him they feared indeed the

John 9:22 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους
NAS: because they were afraid of the Jews;
KJV: because they feared the Jews:
INT: of him because they feared the Jews

Acts 5:26 V-IIM/P-3P
GRK: μετὰ βίας ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν
NAS: violence (for they were afraid of the people,
KJV: for they feared the people,
INT: with force they feared indeed the

Acts 9:26 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν μὴ
NAS: but they were all afraid of him, not believing
KJV: all afraid of him,
INT: and all were afraid of him not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page