φοβεῖσθε
Englishman's Concordance
φοβεῖσθε (phobeisthe) — 12 Occurrences

Matthew 10:28 V-ASP-2P
GRK: καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν
NAS: Do not fear those who kill
KJV: And fear not them which
INT: And not you should fear because of those who

Matthew 10:28 V-PMM/P-2P
GRK: δυναμένων ἀποκτεῖναι φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον
NAS: but rather fear Him who is able
KJV: but rather fear him which is able
INT: are able to kill you should fear moreover rather

Matthew 10:31 V-PMM/P-2P
GRK: μὴ οὖν φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων
NAS: So do not fear; you are more valuable
KJV: Fear ye not therefore,
INT: Not therefore you should fear than many sparrows

Matthew 14:27 V-PMM/P-2P
GRK: εἰμι μὴ φοβεῖσθε
NAS: Take courage, it is I; do not be afraid.
KJV: be not afraid.
INT: It is not fear

Matthew 17:7 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ μὴ φοβεῖσθε
NAS: Get up, and do not be afraid.
KJV: be not afraid.
INT: and not be terrified

Matthew 28:5 V-PMM/P-2P
GRK: γυναιξίν Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς οἶδα
NAS: to the women, Do not be afraid; for I know
KJV: and said unto the women, Fear not ye:
INT: women not Fear you I know

Matthew 28:10 V-PMM/P-2P
GRK: Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε
NAS: said to them, Do not be afraid; go
KJV: Be not afraid: go tell
INT: Jesus not Fear Go tell

Mark 6:50 V-PMM/P-2P
GRK: εἰμι μὴ φοβεῖσθε
NAS: to them, Take courage; it is I, do not be afraid.
KJV: be not afraid.
INT: am [he] not fear

Luke 2:10 V-PMM/P-2P
GRK: ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε ἰδοὺ γὰρ
NAS: said to them, Do not be afraid; for behold,
KJV: said unto them, Fear not: for,
INT: angel not Fear behold indeed

Luke 12:7 V-PMM/P-2P
GRK: ἠρίθμηνται μὴ φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων
NAS: numbered. Do not fear; you are more valuable
KJV: all numbered. Fear not therefore:
INT: have been numbered Not fear than many sparrows

John 6:20 V-PMM/P-2P
GRK: εἰμι μὴ φοβεῖσθε
NAS: But He said to them, It is I; do not be afraid.
KJV: be not afraid.
INT: am [he] not fear

1 Peter 2:17 V-PMM/P-2P
GRK: τὸν θεὸν φοβεῖσθε τὸν βασιλέα
NAS: love the brotherhood, fear God, honor
KJV: the brotherhood. Fear God.
INT: God fear the king

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page