Mark 11:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]ἀλλὰ
alla
ButConj
3004 [e]εἴπωμεν
eipōmen
should we say,V-ASA-1P
1537 [e]Ἐξ
Ex
FromPrep
444 [e]ἀνθρώπων;—
anthrōpōn
men’ ...N-GMP
5399 [e]ἐφοβοῦντο
ephobounto
they were afraid ofV-IIM/P-3P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3793 [e]ὄχλον·
ochlon
people;N-AMS
537 [e]ἅπαντες
hapantes
allAdj-NMP
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2192 [e]εἶχον
eichon
were holdingV-IIA-3P
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2491 [e]Ἰωάννην
Iōannēn
JohnN-AMS
3689 [e]ὄντως
ontōs
trulyAdv
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4396 [e]προφήτης
prophētēs
a prophetN-NMS
1510 [e]ἦν.
ēn
he was.V-IIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:32 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων;— ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον· ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην / Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλ’ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, ἐφοβοῦντο τὸν λαόν· ἅπαντες γὰρ εἴχον τὸν Ἰωάννην, ὅτι ὄντως προφήτης ἦν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀλλὰ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων; - ἐφοβοῦντο τὸν λαόν· ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὅτι προφήτης ἦν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλὰ εἴπωμεν· ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν λαόν· ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, ἐφοβοῦντο τὸν λαόν· ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην, ὅτι ὄντως προφήτης ἦν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλ' ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο τὸν λαόν ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὅτι ὄντως προφήτης ἦν

Mark 11:32 Hebrew Bible
או הנאמר מבני אדם וייראו את העם כי כלם חשבו את יוחנן לנביא באמת׃

Mark 11:32 Aramaic NT: Peshitta
ܘܕܢܐܡܪ ܡܢ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܡܢ ܥܡܐ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܢܒܝܐ ܗܘ ܀ 33 ܘܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܦ ܠܐ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But shall we say, 'From men '?"-- they were afraid of the people, for everyone considered John to have been a real prophet.

King James Bible
But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed.

Holman Christian Standard Bible
But if we say, 'From men"--they were afraid of the crowd, because everyone thought that John was a genuine prophet.
Treasury of Scripture Knowledge

they.

Mark 6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, …

Mark 12:12 And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they …

Matthew 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, …

Matthew 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, …

Luke 20:19 And the chief priests and the scribes the same hour sought to lay …

Luke 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; …

Acts 5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without …

for.

Matthew 3:5,6 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region …

Matthew 21:31,32 Whether of them two did the will of his father? They say to him, …

Luke 7:26-29 But what went you out for to see? A prophet? Yes, I say to you, and …

Luke 20:6-8 But and if we say, Of men; all the people will stone us: for they …

John 10:41 And many resorted to him, and said, John did no miracle: but all …

Links
Mark 11:32Mark 11:32 NIVMark 11:32 NLTMark 11:32 ESVMark 11:32 NASBMark 11:32 KJVMark 11:32 Bible AppsMark 11:32 Biblia ParalelaMark 11:32 Chinese BibleMark 11:32 French BibleMark 11:32 German BibleBible Hub
Mark 11:31
Top of Page
Top of Page