1568. ἐκθαμβέω (ekthambeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1568. ἐκθαμβέω (ekthambeó) — 4 Occurrences

Mark 9:15 V-AIP-3P
GRK: ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν καὶ προστρέχοντες
NAS: saw Him, they were amazed and [began] running
KJV: him, were greatly amazed, and
INT: having seen him were greatly amazed and running to [him]

Mark 14:33 V-PNM/P
GRK: καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν
NAS: and began to be very distressed and troubled.
KJV: began to be sore amazed, and
INT: and he began to be greatly amazed and deeply distressed

Mark 16:5 V-AIP-3P
GRK: λευκήν καὶ ἐξεθαμβήθησαν
NAS: a white robe; and they were amazed.
KJV: garment; and they were affrighted.
INT: white and they were greatly amazed

Mark 16:6 V-PMM/P-2P
GRK: αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε
NAS: And he said to them, Do not be amazed; you are looking
KJV: Be not affrighted: Ye seek Jesus
INT: to them Not be amazed Jesus you seek

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page