950. βεβαιόω (bebaioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 950. βεβαιόω (bebaioó) — 8 Occurrences

Mark 16:20 V-PPA-GMS
GRK: τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν
NAS: worked with them, and confirmed the word
KJV: [them], and confirming the word
INT: the word confirming by the

Romans 15:8 V-ANA
GRK: εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας
NAS: of God to confirm the promises
KJV: to confirm the promises
INT: in order to confirm the promises

1 Corinthians 1:6 V-AIP-3S
GRK: τοῦ χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν
NAS: concerning Christ was confirmed in you,
KJV: of Christ was confirmed in
INT: of the Christ was confirmed in you

1 Corinthians 1:8 V-FIA-3S
GRK: ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως
NAS: will also confirm you to the end,
KJV: shall also confirm you unto
INT: who also will confirm you to [the]

2 Corinthians 1:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν
NAS: Now He who establishes us with you in Christ
KJV: Now he which stablisheth us with
INT: he who moreover establishes us with

Colossians 2:7 V-PPM/P-NMP
GRK: αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει
NAS: [and now] being built up in Him and established in your faith,
KJV: him, and stablished in the faith,
INT: him and being strengthened in the faith

Hebrews 2:3 V-AIP-3S
GRK: εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη
NAS: the Lord, it was confirmed to us by those
KJV: by the Lord, and was confirmed unto us
INT: to us it was confirmed

Hebrews 13:9 V-PNM/P
GRK: γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν
NAS: for the heart to be strengthened by grace,
KJV: that the heart be established with grace;
INT: indeed with grace to be confirmed the heart

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page