βεβαίαν
Englishman's Concordance
βεβαίαν (bebaian) — 5 Occurrences

Romans 4:16 Adj-AFS
GRK: τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: that the promise will be guaranteed to all
KJV: might be sure to all
INT: to be sure the promise

Hebrews 3:6 Adj-AFS
GRK: μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
NAS: of our hope firm until
KJV: of the hope firm unto
INT: unto [the] end firm we should hold

Hebrews 3:14 Adj-AFS
GRK: μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν
NAS: of our assurance firm until
KJV: of our confidence stedfast unto
INT: unto [the] end firm we should hold

Hebrews 6:19 Adj-AFS
GRK: τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην
NAS: sure and steadfast and one which enters
KJV: sure and stedfast, and which entereth
INT: both and firm and entering

2 Peter 1:10 Adj-AFS
GRK: ἀδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν
NAS: to make certain about His calling
KJV: and election sure: for if ye do
INT: brothers be earnest sure your

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page