3853. παραγγέλλω (paraggelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3853. παραγγέλλω (paraggelló) — 32 Occurrences

Matthew 10:5 V-APA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων
NAS: sent out after instructing them: Do not go
KJV: sent forth, and commanded them,
INT: Jesus having instructed them saying

Matthew 15:35 V-APA-NMS
GRK: καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ
NAS: And He directed the people to sit down
INT: And he having commanded the crowds

Mark 6:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα
NAS: and He instructed them that they should take
KJV: And commanded them that
INT: and he instructed them that

Mark 8:6 V-PIA-3S
GRK: καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ
NAS: And He directed the people to sit down
KJV: And he commanded the people
INT: And he directs the crowd

Mark 16:20 V-RPM/P-ANP
GRK: δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ
INT: moreover the these instructions to

Luke 5:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ
NAS: And He ordered him to tell no one,
KJV: And he charged him to tell
INT: And he instructed him no one

Luke 8:29 V-IIA-3S
GRK: παρήγγειλεν γὰρ τῷ
NAS: For He had commanded the unclean
KJV: (For he had commanded the unclean
INT: he was commanding indeed the

Luke 8:56 V-AIA-3S
GRK: ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ
NAS: were amazed; but He instructed them to tell
KJV: but he charged them
INT: moreover he instructed them no one

Luke 9:21 V-AIA-3S
GRK: ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν
NAS: But He warned them and instructed [them] not to tell
KJV: them, and commanded [them] to tell
INT: having strictly warned them he instructed [them] no one to tell

Acts 1:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ
NAS: Gathering them together, He commanded them not to leave
KJV: with [them], commanded them
INT: and being assembled with [him] he instructed them from

Acts 4:18 V-AIA-3P
GRK: καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ καθόλου
NAS: And when they had summoned them, they commanded them not to speak
KJV: them, and commanded them
INT: having called them they instructed at all

Acts 5:28 V-AIA-1P
GRK: οὐ Παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ
NAS: saying, We gave you strict orders
KJV: we straitly command you
INT: not by a charge did we warn you not

Acts 5:40 V-AIA-3P
GRK: ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν
NAS: in, they flogged them and ordered them not to speak
KJV: and beaten [them], they commanded that they should
INT: apostles having beaten they commanded [them] not to speak

Acts 10:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι
NAS: And He ordered us to preach
KJV: And he commanded us to preach
INT: And he instructed us to proclaim

Acts 15:5 V-PNA
GRK: περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν
NAS: to circumcise them and to direct them to observe
KJV: and to command [them] to keep
INT: to circumcise them warning [them] moreover to keep

Acts 16:18 V-PIA-1S
GRK: πνεύματι εἶπεν Παραγγέλλω σοι ἐν
NAS: to the spirit, I command you in the name
KJV: said to the spirit, I command thee in
INT: spirit said I command you in

Acts 16:23 V-APA-NMP
GRK: εἰς φυλακήν παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι
NAS: them into prison, commanding the jailer
KJV: prison, charging the jailor
INT: into prison having charged the jailor

Acts 17:30 V-PIA-3S
GRK: τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις
INT: now he commands men

Acts 23:22 V-APA-NMS
GRK: τὸν νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι
NAS: go, instructing him, Tell
KJV: depart, and charged [him, See thou] tell
INT: the young man having instructed [him] to no one to utter

Acts 23:30 V-APA-NMS
GRK: πρὸς σέ παραγγείλας καὶ τοῖς
NAS: also instructing his accusers
KJV: thee, and gave commandment to his accusers
INT: to you having instructed also the

1 Corinthians 7:10 V-PIA-1S
GRK: δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ
NAS: But to the married I give instructions, not I, but the Lord,
KJV: unto the married I command, [yet] not
INT: moreover married I warn not I

1 Corinthians 11:17 V-PPA-NMS
GRK: Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ
NAS: But in giving this instruction,
KJV: in this that I declare [unto you] I praise
INT: in this moreover charging [you] not I do praise[you]

1 Thessalonians 4:11 V-AIA-1P
GRK: καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν
NAS: just as we commanded you,
KJV: hands, as we commanded you;
INT: even as you we commanded

2 Thessalonians 3:4 V-PIA-1P
GRK: ὅτι ἃ παραγγέλλομεν καὶ ποιεῖτε
NAS: what we command.
KJV: the things which we command you.
INT: that the things which we command both you are doing

2 Thessalonians 3:6 V-PIA-1P
GRK: Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν
NAS: Now we command you, brethren,
KJV: Now we command you, brethren,
INT: we warn moreover you

2 Thessalonians 3:10 V-IIA-1P
GRK: ὑμᾶς τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι
NAS: when we were with you, we used to give you this
KJV: you, this we commanded you, that
INT: you this we instructed you that

2 Thessalonians 3:12 V-PIA-1P
GRK: δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν
NAS: such persons we command and exhort
KJV: them that are such we command and
INT: moreover such we warn and exhort

1 Timothy 1:3 V-ASA-2S
GRK: Μακεδονίαν ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ
NAS: so that you may instruct certain men
KJV: that thou mightest charge some
INT: Macedonia that you might warn some not

1 Timothy 4:11 V-PMA-2S
GRK: Παράγγελλε ταῦτα καὶ
NAS: Prescribe and teach these things.
KJV: These things command and teach.
INT: Command these things and

1 Timothy 5:7 V-PMA-2S
GRK: καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα ἀνεπίλημπτοι
NAS: Prescribe these things as well,
KJV: these things give in charge, that
INT: And these things command that blameless

1 Timothy 6:13 V-PIA-1S
GRK: παραγγέλλω σοι ἐνώπιον
NAS: I charge you in the presence of God,
KJV: thee charge in the sight
INT: I warn you before

1 Timothy 6:17 V-PMA-2S
GRK: νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν
NAS: Instruct those who are rich
KJV: Charge them that are rich in
INT: present age charge not to be high-minded

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page