Παραγγέλλω
Englishman's Concordance
Παραγγέλλω (Parangellō) — 3 Occurrences

Acts 16:18 V-PIA-1S
GRK: πνεύματι εἶπεν Παραγγέλλω σοι ἐν
NAS: to the spirit, I command you in the name
KJV: said to the spirit, I command thee in
INT: spirit said I command you in

1 Corinthians 7:10 V-PIA-1S
GRK: δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω οὐκ ἐγὼ
NAS: But to the married I give instructions, not I, but the Lord,
KJV: unto the married I command, [yet] not
INT: moreover married I warn not I

1 Timothy 6:13 V-PIA-1S
GRK: παραγγέλλω σοι ἐνώπιον
NAS: I charge you in the presence of God,
KJV: thee charge in the sight
INT: I warn you before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page