παραγγέλλειν
Englishman's Concordance
παραγγέλλειν (parangellein) — 1 Occurrence

Acts 15:5 V-PNA
GRK: περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν
NAS: to circumcise them and to direct them to observe
KJV: and to command [them] to keep
INT: to circumcise them warning [them] moreover to keep

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page