παραγγέλλομεν
Englishman's Concordance
παραγγέλλομεν (parangellomen) — 3 Occurrences

2 Thessalonians 3:4 V-PIA-1P
GRK: ὅτι ἃ παραγγέλλομεν καὶ ποιεῖτε
NAS: what we command.
KJV: the things which we command you.
INT: that the things which we command both you are doing

2 Thessalonians 3:6 V-PIA-1P
GRK: Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν
NAS: Now we command you, brethren,
KJV: Now we command you, brethren,
INT: we warn moreover you

2 Thessalonians 3:12 V-PIA-1P
GRK: δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν
NAS: such persons we command and exhort
KJV: them that are such we command and
INT: moreover such we warn and exhort

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page