παραγγείλας
Englishman's Concordance
παραγγείλας (parangeilas) — 4 Occurrences

Matthew 10:5 V-APA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων
NAS: sent out after instructing them: Do not go
KJV: sent forth, and commanded them,
INT: Jesus having instructed them saying

Matthew 15:35 V-APA-NMS
GRK: καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ
NAS: And He directed the people to sit down
INT: And he having commanded the crowds

Acts 23:22 V-APA-NMS
GRK: τὸν νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι
NAS: go, instructing him, Tell
KJV: depart, and charged [him, See thou] tell
INT: the young man having instructed [him] to no one to utter

Acts 23:30 V-APA-NMS
GRK: πρὸς σέ παραγγείλας καὶ τοῖς
NAS: also instructing his accusers
KJV: thee, and gave commandment to his accusers
INT: to you having instructed also the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page