παραγγείλαντες
Englishman's Concordance
παραγγείλαντες (parangeilantes) — 1 Occurrence

Acts 16:23 V-APA-NMP
GRK: εἰς φυλακήν παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι
NAS: them into prison, commanding the jailer
KJV: prison, charging the jailor
INT: into prison having charged the jailor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page