3852. παραγγελία (paraggelia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3852. παραγγελία (paraggelia) — 5 Occurrences

Acts 5:28 N-DFS
GRK: λέγων οὐ Παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν
NAS: We gave you strict orders not to continue teaching
KJV: Did not we straitly command you
INT: saying not by a charge did we warn you

Acts 16:24 N-AFS
GRK: ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν
NAS: such a command, threw
KJV: such a charge, thrust
INT: who order such having received

1 Thessalonians 4:2 N-AFP
GRK: γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν
NAS: what commandments we gave
KJV: ye know what commandments we gave you
INT: indeed what precepts we gave you

1 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη
NAS: But the goal of our instruction is love
KJV: the end of the commandment is
INT: [the] end of the warn is love

1 Timothy 1:18 N-AFS
GRK: Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι
NAS: This command I entrust
KJV: This charge I commit unto thee,
INT: This charge I commit to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page