1872. ἐπακολουθέω (epakoloutheó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1872. ἐπακολουθέω (epakoloutheó) — 4 Occurrences

Mark 16:20 V-PPA-GNP
GRK: διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων Πάντα
NAS: by the signs that followed ]. [[And they promptly reported all these instructions to Peter and his companions. And after
KJV: with signs following. Amen.
INT: by the following upon [it] signs all

1 Timothy 5:10 V-AIA-3S
GRK: ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
NAS: [and] if she has devoted herself to every
KJV: if she have diligently followed every
INT: work good she followed after

1 Timothy 5:24 V-PIA-3P
GRK: δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν
NAS: for others, their [sins] follow after.
KJV: and some [men] they follow after.
INT: moreover also they follow after

1 Peter 2:21 V-ASA-2P
GRK: ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν
NAS: you an example for you to follow in His steps,
KJV: that ye should follow his
INT: a model that you should follow after the steps

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page