ἐπαισχύνεται
Englishman's Concordance
ἐπαισχύνεται (epaischynetai) — 2 Occurrences

Hebrews 2:11 V-PIM/P-3S
GRK: αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς
NAS: reason He is not ashamed to call
KJV: he is not ashamed to call them
INT: cause not he is ashamed brothers them

Hebrews 11:16 V-PIM/P-3S
GRK: διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ
NAS: God is not ashamed to be called
KJV: is not ashamed to be called their
INT: therefore not is ashamed of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page