ἐπαισχυνθήσεται
Englishman's Concordance
ἐπαισχυνθήσεται (epaischynthēsetai) — 2 Occurrences

Mark 8:38 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν
NAS: will also be ashamed of him when
KJV: of man be ashamed, when
INT: of man will be ashamed of him when

Luke 9:26 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ
NAS: of Man will be ashamed of him when
KJV: of man be ashamed, when
INT: of man will be ashamed of when he shall come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page