2632. κατακρίνω (katakrinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2632. κατακρίνω (katakrinó) — 18 Occurrences

Matthew 12:41 V-FIA-3P
GRK: ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι
NAS: at the judgment, and will condemn it because
KJV: and shall condemn it:
INT: this and will condenm it for

Matthew 12:42 V-FIA-3S
GRK: ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν ὅτι
NAS: at the judgment and will condemn it, because
KJV: generation, and shall condemn it: for
INT: this and will condemn it for

Matthew 20:18 V-FIA-3P
GRK: γραμματεῦσιν καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
NAS: and scribes, and they will condemn Him to death,
KJV: and they shall condemn him
INT: scribes and they will condemn him to death

Matthew 27:3 V-AIP-3S
GRK: αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν
NAS: Him, saw that He had been condemned, he felt remorse
KJV: that he was condemned, repented himself,
INT: him that he was condemned having regretted [it] returned

Mark 10:33 V-FIA-3P
GRK: γραμματεῦσιν καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
NAS: and the scribes; and they will condemn Him to death
KJV: and they shall condemn him
INT: scribes and they will condemn him to death

Mark 14:64 V-AIA-3P
GRK: δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον
NAS: to you? And they all condemned Him to be deserving
KJV: And they all condemned him to be
INT: and all condemned him deserving

Mark 16:16 V-FIP-3S
GRK: δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται
NAS: but he who has disbelieved shall be condemned.
KJV: he that believeth not shall be damned.
INT: however having disbelieved will be condemned

Luke 11:31 V-FIA-3S
GRK: ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς ὅτι
NAS: at the judgment and condemn them, because
KJV: generation, and condemn them: for
INT: of this and will condemn them for

Luke 11:32 V-FIA-3P
GRK: ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι
NAS: at the judgment and condemn it, because
KJV: generation, and shall condemn it: for
INT: this and will condemn it because

John 8:10 V-AIA-3S
GRK: οὐδείς σε κατέκρινεν
NAS: are they? Did no one condemn you?
KJV: hath no man condemned thee?
INT: no one you did condemn

John 8:11 V-PIA-1S
GRK: ἐγώ σε κατακρίνω πορεύου καὶ
NAS: said, I do not condemn you, either.
KJV: do I condemn thee: go,
INT: I you do condemn go and

Romans 2:1 V-PIA-2S
GRK: ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις τὰ γὰρ
NAS: another, you condemn yourself;
KJV: another, thou condemnest thyself;
INT: other yourself you condemn indeed

Romans 8:3 V-AIA-3S
GRK: περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν
NAS: and [as an offering] for sin, He condemned sin
KJV: for sin, condemned sin in
INT: for sin condemned the sin

Romans 8:34 V-PPA-NMS
GRK: τίς ὁ κατακρινῶν Χριστὸς Ἰησοῦς
NAS: who is the one who condemns? Christ
KJV: Who [is] he that condemneth? [It is] Christ
INT: who [is] he that condemns [It is] Christ Jesus

Romans 14:23 V-RIM/P-3S
GRK: ἐὰν φάγῃ κατακέκριται ὅτι οὐκ
NAS: But he who doubts is condemned if
KJV: he that doubteth is damned if
INT: if he eats has been condemned because [it is] not

1 Corinthians 11:32 V-ASP-1P
GRK: τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν
NAS: so that we will not be condemned along
KJV: not be condemned with
INT: the world we should be condemned

Hebrews 11:7 V-AIA-3S
GRK: δι' ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον
NAS: by which he condemned the world,
KJV: the which he condemned the world,
INT: by which he condemned the world

2 Peter 2:6 V-AIA-3S
GRK: τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων
NAS: and [if] He condemned the cities
KJV: into ashes condemned [them] with an overthrow,
INT: having reduced to ashes to destruction condemned [them] an example [to those] being about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page