862. ἄφθαρτος (aphthartos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 862. ἄφθαρτος (aphthartos) — 8 Occurrences

Mark 16:20 Adj-AMS
GRK: ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς
INT: sacred and imperishable preaching of

Romans 1:23 Adj-GMS
GRK: δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν
NAS: the glory of the incorruptible God
KJV: the glory of the uncorruptible God
INT: glory of the immortal God into

1 Corinthians 9:25 Adj-AMS
GRK: ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον
NAS: wreath, but we an imperishable.
KJV: but we an incorruptible.
INT: we moreover an imperishable

1 Corinthians 15:52 Adj-NMP
GRK: νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι καὶ ἡμεῖς
NAS: will be raised imperishable, and we will be changed.
KJV: shall be raised incorruptible, and
INT: dead will be raised imperishable and we

1 Timothy 1:17 Adj-DMS
GRK: τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ
NAS: eternal, immortal, invisible,
KJV: eternal, immortal, invisible,
INT: of the ages [the] immortal invisible only

1 Peter 1:4 Adj-AFS
GRK: εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον
NAS: to [obtain] an inheritance [which is] imperishable and undefiled
KJV: an inheritance incorruptible, and
INT: to an inheritance imperishable and undefiled

1 Peter 1:23 Adj-GFS
GRK: φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου διὰ λόγου
NAS: which is perishable but imperishable, [that is], through
KJV: but of incorruptible, by
INT: perishable but of imperishable by [the] word

1 Peter 3:4 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως
NAS: of the heart, with the imperishable quality of a gentle
KJV: in that which is not corruptible, [even the ornament] of a meek
INT: in the imperishable [beauty] of the gentle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page