3479. Ναζαρηνός (Nazarénos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3479. Ναζαρηνός (Nazarénos) — 6 Occurrences

Mark 1:24 N-VMS
GRK: σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι
NAS: business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have You come
KJV: thou Jesus of Nazareth? art thou come
INT: to you Jesus of Nazareth are you come to destroy

Mark 10:47 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο
NAS: that it was Jesus the Nazarene, he began
INT: Jesus of Nazareth it is he began

Mark 14:67 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ
NAS: were with Jesus the Nazarene.
KJV: with Jesus of Nazareth.
INT: with the Nazarene were

Mark 16:6 N-AMS
GRK: ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον
NAS: for Jesus the Nazarene, who has been crucified.
KJV: Jesus of Nazareth, which
INT: you seek the Nazarene who has been crucified

Luke 4:34 N-VMS
GRK: σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι
NAS: business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have You come
KJV: [thou] Jesus of Nazareth? art thou come
INT: to you Jesus of Nazareth Are you come to destroy

Luke 24:19 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ ὃς ἐγένετο
NAS: Jesus the Nazarene, who
INT: Jesus of Nazareth who was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page