Μωυσεῖ
Englishman's Concordance
Μωυσεῖ (Mōusei) — 8 Occurrences

Matthew 17:4 N-DMS
GRK: μίαν καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ
NAS: for You, and one for Moses, and one
KJV: and one for Moses, and one
INT: one and for Moses one and

Mark 9:4 N-DMS
GRK: Ἠλίας σὺν Μωυσεῖ καὶ ἦσαν
NAS: to them along with Moses; and they were talking
KJV: Elias with Moses: and they were
INT: Elijah with Moses and they were

Mark 9:5 N-DMS
GRK: μίαν καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ
NAS: for You, and one for Moses, and one
KJV: and one for Moses, and one
INT: one and for Moses one and

Luke 9:33 N-DMS
GRK: καὶ μίαν Μωυσεῖ καὶ μίαν
NAS: for You, and one for Moses, and one
KJV: and one for Moses, and one for
INT: and one for Moses and one

John 5:46 N-DMS
GRK: γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ ἐπιστεύετε ἂν
NAS: you believed Moses, you would believe
KJV: had ye believed Moses, ye would have believed
INT: indeed you believed Moses you would have believed anyhow

John 9:29 N-DMS
GRK: οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ
NAS: has spoken to Moses, but as for this man,
KJV: spake unto Moses: [as for] this
INT: know that to Moses has spoken

Romans 9:15 N-DMS
GRK: τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει
NAS: For He says to Moses, I WILL HAVE
KJV: he saith to Moses, I will have mercy on
INT: For to Moses indeed he says

2 Timothy 3:8 N-DMS
GRK: Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῖ οὕτως καὶ
NAS: and Jambres opposed Moses, so these
KJV: Jambres withstood Moses, so do
INT: Jambres opposed Moses thus also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page