732. ἄῤῥωστος (arróstos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 732. ἄῤῥωστος (arróstos) — 5 Occurrences

Matthew 14:14 Adj-AMP
GRK: ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν
NAS: for them and healed their sick.
KJV: he healed their sick.
INT: healed the sick of them

Mark 6:5 Adj-DMP
GRK: μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς
NAS: on a few sick people and healed
KJV: upon a few sick folk, and healed
INT: not on a few sick having laid the

Mark 6:13 Adj-AMP
GRK: ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον
NAS: many sick people and healing
KJV: many that were sick, and
INT: with oil many sick and healed [them]

Mark 16:18 Adj-AMP
GRK: βλάψῃ ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν
NAS: hands on the sick, and they will recover.
KJV: hands on the sick, and they shall
INT: shall it injure upon [the] sick hands they will lay

1 Corinthians 11:30 Adj-NMP
GRK: ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται
NAS: you are weak and sick, and a number
KJV: [are] weak and sickly among you,
INT: [are] weak and sick and are fallen asleep

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page