τιμὴ
Englishman's Concordance
τιμὴ (timē) — 12 Occurrences

Matthew 27:6 N-NFS
GRK: κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν
NAS: since it is the price of blood.
KJV: because it is the price of blood.
INT: treasury since [the] price of blood it is

Romans 2:10 N-NFS
GRK: δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη
NAS: but glory and honor and peace
KJV: But glory, honour, and peace,
INT: however and honor and peace

Romans 12:10 N-DFS
GRK: φιλόστοργοι τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι
NAS: to one another in honor;
KJV: with brotherly love; in honour preferring
INT: kindly affectioned in [giving] honor one another going before

Colossians 2:23 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ πρὸς
NAS: [but are] of no value against
KJV: in any honour to the satisfying
INT: not in honor a certain for

1 Thessalonians 4:4 N-DFS
GRK: ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ
NAS: vessel in sanctification and honor,
KJV: sanctification and honour;
INT: holiness and honor

1 Timothy 1:17 N-NFS
GRK: μόνῳ θεῷ τιμὴ καὶ δόξα
NAS: God, [be] honor and glory
KJV: wise God, [be] honour and glory
INT: only God honor and glory

1 Timothy 6:16 N-NFS
GRK: δύναται ᾧ τιμὴ καὶ κράτος
NAS: see. To Him [be] honor and eternal
KJV: see: to whom [be] honour and power
INT: is able to whom honor and might

Hebrews 2:7 N-DFS
GRK: δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν
NAS: HIM WITH GLORY AND HONOR, AND HAVE APPOINTED
KJV: with glory and honour, and didst set
INT: with glory and honor you did crown him

Hebrews 2:9 N-DFS
GRK: δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον ὅπως
NAS: with glory and honor, so
KJV: with glory and honour; that he
INT: with glory and with honor crowned so that

1 Peter 2:7 N-NFS
GRK: οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν
NAS: This precious value, then,
KJV: believe [he is] precious: but
INT: therefore [is] the preciousness who believe

Revelation 5:13 N-NFS
GRK: καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ
NAS: [be] blessing and honor and glory
KJV: Blessing, and honour, and glory,
INT: and the honor and the

Revelation 7:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ
NAS: and thanksgiving and honor and power
KJV: thanksgiving, and honour, and power,
INT: and honor and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page