459. ἄνομος (anomos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 459. ἄνομος (anomos) — 10 Occurrences

Mark 15:28 Adj-GMP
GRK: Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
KJV: with the transgressors.
INT: And with [the] lawless he was reckoned

Luke 22:37 Adj-GMP
GRK: Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ
NAS: in Me, 'AND HE WAS NUMBERED WITH TRANSGRESSORS; for that which refers
KJV: among the transgressors: for
INT: And with [the] lawless he was reckoned also

Acts 2:23 Adj-GMP
GRK: διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε
NAS: by the hands of godless men and put [Him] to death.
KJV: and by wicked hands
INT: by hands lawless having crucified you put to death

1 Corinthians 9:21 Adj-DMP
GRK: τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος
NAS: to those who are without law,
KJV: To them that are without law, as
INT: to those without law as without law

1 Corinthians 9:21 Adj-NMS
GRK: ἀνόμοις ὡς ἄνομος μὴ ὢν
NAS: who are without law, as without
KJV: as without law, (being
INT: without law as without law not being

1 Corinthians 9:21 Adj-NMS
GRK: μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ'
NAS: law, as without law,
KJV: (being not without law to God, but
INT: not being without law to God but

1 Corinthians 9:21 Adj-AMP
GRK: κερδανῶ τοὺς ἀνόμους
NAS: as without law, though not being
KJV: I might gain them that are without law.
INT: I might gain those without law

2 Thessalonians 2:8 Adj-NMS
GRK: ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος ὃν ὁ
NAS: Then that lawless one will be revealed
KJV: shall that Wicked be revealed,
INT: will be revealed the lawless [one] whom the

1 Timothy 1:9 Adj-DMP
GRK: οὐ κεῖται ἀνόμοις δὲ καὶ
NAS: for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious,
KJV: but for the lawless and
INT: not is enacted for lawless however and

2 Peter 2:8 Adj-DNP
GRK: ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
NAS: after day by [their] lawless deeds),
KJV: to day with [their] unlawful deeds;)
INT: [his] soul righteous with [their] lawless works tormented

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page