458. ἀνομία (anomia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 458. ἀνομία (anomia) — 15 Occurrences

Matthew 7:23 N-AFS
GRK: ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν
NAS: FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.'
KJV: me, ye that work iniquity.
INT: work lawlessness

Matthew 13:41 N-AFS
GRK: ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν
NAS: and those who commit lawlessness,
KJV: and them which do iniquity;
INT: practice lawlessness

Matthew 23:28 N-GFS
GRK: ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας
NAS: of hypocrisy and lawlessness.
KJV: of hypocrisy and iniquity.
INT: of hypocrisy and lawlessness

Matthew 24:12 N-AFS
GRK: πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ
NAS: Because lawlessness is increased,
KJV: because iniquity shall abound,
INT: shall have been multiplied lawlessness will grow cold the

Romans 4:7 N-NFP
GRK: ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν
NAS: ARE THOSE WHOSE LAWLESS DEEDS HAVE BEEN FORGIVEN,
KJV: [are] they whose iniquities are forgiven,
INT: are forgiven the lawlessness and of whom

Romans 6:19 N-DFS
GRK: καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν
NAS: to impurity and to lawlessness, resulting
KJV: and to iniquity unto
INT: and to lawlessness unto

Romans 6:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἀνομίαν οὕτως νῦν
NAS: resulting in [further] lawlessness, so
KJV: to iniquity unto iniquity; even so now
INT: unto lawlessness so now

2 Corinthians 6:14 N-DFS
GRK: δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ ἢ τίς
NAS: have righteousness and lawlessness, or
KJV: with unrighteousness? and
INT: righteousness and lawlessness or what

2 Thessalonians 2:3 N-GFS
GRK: ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας ὁ υἱὸς
NAS: and the man of lawlessness is revealed,
INT: man of lawlessness the son

2 Thessalonians 2:7 N-GFS
GRK: ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας μόνον ὁ
NAS: For the mystery of lawlessness is already
KJV: the mystery of iniquity doth
INT: is working of lawlessness only [there is] he who

Titus 2:14 N-GFS
GRK: ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ
NAS: us from every lawless deed, and to purify
KJV: from all iniquity, and purify
INT: from all lawlessness and might purify

Hebrews 1:9 N-AFS
GRK: καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν διὰ τοῦτο
NAS: AND HATED LAWLESSNESS; THEREFORE
KJV: and hated iniquity; therefore God,
INT: and did hate lawlessness because of this

Hebrews 10:17 N-GFP
GRK: καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ
NAS: AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS I WILL REMEMBER
KJV: sins and iniquities will I remember no
INT: and the lawlessness of them no

1 John 3:4 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ καὶ
NAS: practices lawlessness; and sin
KJV: transgresseth also the law: for sin
INT: also lawlessness practices and

1 John 3:4 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ ἀνομία
NAS: lawlessness; and sin is lawlessness.
KJV: sin is the transgression of the law.
INT: is lawlessness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page