προφητείας
Englishman's Concordance
προφητείας (prophēteias) — 10 Occurrences

1 Thessalonians 5:20 N-AFP
GRK: προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε
NAS: do not despise prophetic utterances.
KJV: Despise not prophesyings.
INT: prophecies not do set at naught

1 Timothy 1:18 N-AFP
GRK: ἐπὶ σὲ προφητείας ἵνα στρατεύῃ
NAS: in accordance with the prophecies previously made
KJV: according to the prophecies which went before
INT: as to you prophecies that you might war

1 Timothy 4:14 N-GFS
GRK: σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως
NAS: on you through prophetic utterance with the laying
KJV: thee by prophecy, with the laying on
INT: to you through prophecy with laying on

Revelation 1:3 N-GFS
GRK: λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες
NAS: the words of the prophecy, and heed
KJV: the words of this prophecy, and
INT: words of the prophecy and keep

Revelation 11:6 N-GFS
GRK: ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν καὶ
NAS: during the days of their prophesying; and they have
KJV: the days of their prophecy: and have
INT: days of the prophecy of them and

Revelation 19:10 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς προφητείας
NAS: of Jesus is the spirit of prophecy.
KJV: is the spirit of prophecy.
INT: spirit of prophecy

Revelation 22:7 N-GFS
GRK: λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
NAS: the words of the prophecy of this
KJV: the sayings of the prophecy of this
INT: words of the prophecy of the book

Revelation 22:10 N-GFS
GRK: λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
NAS: up the words of the prophecy of this
KJV: the sayings of the prophecy of this
INT: words of the prophecy of the book

Revelation 22:18 N-GFS
GRK: λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου
NAS: the words of the prophecy of this
KJV: the words of the prophecy of this
INT: words of the prophecy of the book

Revelation 22:19 N-GFS
GRK: βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης ἀφελεῖ
NAS: of this prophecy, God
KJV: of this prophecy, God
INT: book of the prophecy this will take away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page