προφητεία
Englishman's Concordance
προφητεία (prophēteia) — 6 Occurrences

Matthew 13:14 N-NFS
GRK: αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαίου ἡ
NAS: In their case the prophecy of Isaiah
KJV: is fulfilled the prophecy of Esaias,
INT: them the prophecy of Isaiah which

1 Corinthians 12:10 N-NFS
GRK: ἄλλῳ δὲ προφητεία ἄλλῳ δὲ
NAS: and to another prophecy, and to another
KJV: to another prophecy; to another
INT: to another moreover prophecy to another moreover

1 Corinthians 14:6 N-DFS
GRK: ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν
NAS: or of prophecy or
KJV: or by prophesying, or by
INT: or in prophecy or in

1 Corinthians 14:22 N-NFS
GRK: ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς
NAS: but to unbelievers; but prophecy [is for a sign], not to unbelievers
KJV: but prophesying [serveth] not
INT: those who moreover prophecy not to the

2 Peter 1:20 N-NFS
GRK: ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας
NAS: of all, that no prophecy of Scripture
KJV: that no prophecy of the scripture is
INT: that any prophecy of Scripture of its own

2 Peter 1:21 N-NFS
GRK: ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ ἀλλὰ
NAS: for no prophecy was ever made
KJV: For the prophecy came not
INT: of man was brought prophecy at any time but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page