ἐπροφητεύσαμεν
Englishman's Concordance
ἐπροφητεύσαμεν (eprophēteusamen) — 1 Occurrence

Matthew 7:22 V-AIA-1P
GRK: σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ
NAS: Lord, did we not prophesy in Your name,
KJV: have we not prophesied in thy name?
INT: your name did we prophesy and [in]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page