προφητεύσαντες
Englishman's Concordance
προφητεύσαντες (prophēteusantes) — 1 Occurrence

1 Peter 1:10 V-APA-NMP
GRK: ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες
NAS: the prophets who prophesied of the grace
KJV: who prophesied of
INT: you grace having prophesied

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page