προφητεύσουσιν
Englishman's Concordance
προφητεύσουσιν (prophēteusousin) — 3 Occurrences

Acts 2:17 V-FIA-3P
GRK: σάρκα καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ
NAS: AND YOUR DAUGHTERS SHALL PROPHESY, AND YOUR YOUNG MEN
KJV: daughters shall prophesy, and
INT: flesh and will prophesy the sons

Acts 2:18 V-FIA-3P
GRK: μου καὶ προφητεύσουσιν
NAS: OF MY SPIRIT And they shall prophesy.
KJV: Spirit; and they shall prophesy:
INT: of me and they will prophesy

Revelation 11:3 V-FIA-3P
GRK: μου καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας
NAS: witnesses, and they will prophesy for twelve
KJV: and they shall prophesy a thousand
INT: of me and they will prophesy days a thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page