προφητεύουσαι
Englishman's Concordance
προφητεύουσαι (prophēteuousai) — 1 Occurrence

Acts 21:9 V-PPA-NFP
GRK: τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι
NAS: daughters who were prophetesses.
KJV: virgins, which did prophesy.
INT: four virgins who prophesied

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page