3811. παιδεύω (paideuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3811. παιδεύω (paideuó) — 13 Occurrences

Luke 23:16 V-APA-NMS
GRK: παιδεύσας οὖν αὐτὸν
NAS: Therefore I will punish Him and release
KJV: therefore chastise him,
INT: Having punished therefore him

Luke 23:22 V-APA-NMS
GRK: ἐν αὐτῷ παιδεύσας οὖν αὐτὸν
NAS: therefore I will punish Him and release
KJV: therefore chastise him,
INT: in him Having punished therefore him

Acts 7:22 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπαιδεύθη Μωυσῆς ἐν
NAS: Moses was educated in all
KJV: Moses was learned in all
INT: And was instructed Moses in

Acts 22:3 V-RPM/P-NMS
GRK: πόδας Γαμαλιήλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν
NAS: city, educated under
KJV: of Gamaliel, [and] taught according
INT: feet of Gamaliel having been instructed according to [the] exactness

1 Corinthians 11:32 V-PIM/P-1P
GRK: τοῦ κυρίου παιδευόμεθα ἵνα μὴ
NAS: But when we are judged, we are disciplined by the Lord
KJV: when we are judged, we are chastened of
INT: the Lord we are disciplined that not

2 Corinthians 6:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ζῶμεν ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ
NAS: we live; as punished yet
KJV: we live; as chastened, and not
INT: we live as punished and not

1 Timothy 1:20 V-ASP-3P
GRK: Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν
NAS: so that they will be taught not to blaspheme.
KJV: that they may learn not
INT: to Satan that they might be disciplined not to blaspheme

2 Timothy 2:25 V-PPA-AMS
GRK: ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους
NAS: with gentleness correcting those
KJV: meekness instructing those that oppose themselves;
INT: in gentleness disciplining those that oppose

Titus 2:12 V-PPA-NFS
GRK: παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα
NAS: instructing us to deny ungodliness
KJV: Teaching us that,
INT: instructing us that

Hebrews 12:6 V-PIA-3S
GRK: ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει μαστιγοῖ δὲ
NAS: LOVES HE DISCIPLINES, AND HE SCOURGES
KJV: loveth he chasteneth, and
INT: loves [the] Lord he disciplines he scourges moreover

Hebrews 12:7 V-PIA-3S
GRK: ὃν οὐ παιδεύει πατήρ
NAS: [his] father does not discipline?
KJV: whom the father chasteneth not?
INT: whom not disciplines [the] Father

Hebrews 12:10 V-IIA-3P
GRK: δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον ὁ δὲ
NAS: For they disciplined us for a short
KJV: days chastened [us] after
INT: seemed good to them they disciplined moreover

Revelation 3:19 V-PIA-1S
GRK: ἐλέγχω καὶ παιδεύω ζήλευε οὖν
NAS: I reprove and discipline; therefore
KJV: and chasten: be zealous
INT: I rebuke and discipline be you zealous therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page