1743. ἐνδυναμόω (endunamoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1743. ἐνδυναμόω (endunamoó) — 7 Occurrences

Acts 9:22 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν
NAS: But Saul kept increasing in strength and confounding
KJV: the more in strength, and
INT: however more increased in power and confounded

Romans 4:20 V-AIP-3S
GRK: ἀπιστίᾳ ἀλλ' ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει
NAS: in unbelief but grew strong in faith,
KJV: but was strong in faith,
INT: through unbelief but was strengthened in faith

Ephesians 6:10 V-PMM/P-2P
GRK: Τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ
NAS: Finally, be strong in the Lord
KJV: my brethren, be strong in the Lord,
INT: the henceforth be empowered in [the] Lord

Philippians 4:13 V-PPA-DMS
GRK: ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με
NAS: through Him who strengthens me.
KJV: Christ which strengtheneth me.
INT: in the one who strengthens me

1 Timothy 1:12 V-APA-DMS
GRK: ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ
NAS: our Lord, who has strengthened me, because
KJV: Lord, who hath enabled me, for
INT: I have for the [one] having strengthened me Christ

2 Timothy 2:1 V-PMM/P-2S
GRK: τέκνον μου ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ
NAS: my son, be strong in the grace
KJV: my son, be strong in the grace
INT: son of me be strong in the

2 Timothy 4:17 V-AIA-3S
GRK: παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με ἵνα
NAS: stood with me and strengthened me, so
KJV: with me, and strengthened me; that
INT: stood by and strengthened me that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page