ἐνδυσάμενοι
Englishman's Concordance
ἐνδυσάμενοι (endysamenoi) — 3 Occurrences

Ephesians 6:14 V-APM-NMP
GRK: ἀληθείᾳ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα
NAS: WITH TRUTH, and HAVING PUT ON THE BREASTPLATE
KJV: and having on the breastplate
INT: truth and having put on the breastplate

Colossians 3:10 V-APM-NMP
GRK: καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον
NAS: and have put on the new self
KJV: And have put on the new [man], which
INT: and having put on the new

1 Thessalonians 5:8 V-APM-NMP
GRK: ὄντες νήφωμεν ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως
NAS: let us be sober, having put on the breastplate
KJV: be sober, putting on the breastplate
INT: being should be sober having put on [the] breastplate of faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page