ἐνδεδυμένος
Englishman's Concordance
ἐνδεδυμένος (endedymenos) — 1 Occurrence

Mark 1:6 V-RPM-NMS
GRK: ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου
NAS: John was clothed with camel's hair
KJV: John was clothed with camel's hair,
INT: John clothed in hair of a camel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page