πρότερον
Englishman's Concordance
πρότερον (proteron) — 10 Occurrences

John 6:62 Adj-NNS
GRK: ἦν τὸ πρότερον
KJV: where he was before?
INT: he was before

John 7:50 Adj-ANS
GRK: αὐτὸν τὸ πρότερον εἷς ὢν
INT: him the former one being

John 9:8 Adj-ANS
GRK: αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης
KJV: and they which before had seen
INT: him before that a beggar

2 Corinthians 1:15 Adv
GRK: πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς
KJV: unto you before, that ye might have
INT: confidence I purposed previously to you

Galatians 4:13 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν τὸ πρότερον
KJV: unto you at the first.
INT: to you at the first

1 Timothy 1:13 Adv
GRK: τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον
KJV: Who was before a blasphemer, and
INT: previously being a blasphemer

Hebrews 4:6 Adv
GRK: καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ
KJV: and they to whom it was first preached
INT: and the [ones] formerly having received the gospel not

Hebrews 7:27 Adv
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς πρότερον ὑπὲρ τῶν
KJV: sacrifice, first for
INT: the high priests first for the

Hebrews 10:32 Adj-ANS
GRK: δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας ἐν
KJV: call to remembrance the former days,
INT: moreover the former days in

1 Peter 1:14 Adj-ANS
GRK: συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ
KJV: fashioning yourselves according to the former lusts
INT: fashioning yourselves to the former in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page