μόνῳ
Englishman's Concordance
μόνῳ (monō) — 7 Occurrences

Matthew 4:4 Adj-DMS
GRK: ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ
NAS: ON BREAD ALONE, BUT ON EVERY
KJV: by bread alone, but by
INT: by bread alone will live the

Matthew 4:10 Adj-DMS
GRK: καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
NAS: YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.'
KJV: and him only shalt thou serve.
INT: and him alone will you serve

Luke 4:4 Adj-DMS
GRK: ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ
NAS: SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE.'
KJV: by bread alone, but by
INT: on bread alone will live the

Luke 4:8 Adj-DMS
GRK: καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
NAS: YOUR GOD AND SERVE HIM ONLY.'
KJV: and him only shalt thou serve.
INT: and him only will you serve

Romans 16:27 Adj-DMS
GRK: μόνῳ σοφῷ θεῷ
NAS: to the only wise God,
KJV: To God only wise, [be] glory
INT: [to the] only wise God

1 Timothy 1:17 Adj-DMS
GRK: ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ θεῷ τιμὴ
NAS: invisible, the only God,
KJV: invisible, the only wise
INT: [the] immortal invisible only God honor

Jude 1:25 Adj-DMS
GRK: μόνῳ θεῷ σωτῆρι
NAS: to the only God our Savior,
KJV: To the only wise God
INT: to [the] only God Savior

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page