μονογενῆ
Englishman's Concordance
μονογενῆ (monogenē) — 3 Occurrences

John 3:16 Adj-AMS
GRK: υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα
NAS: that He gave His only begotten Son,
KJV: he gave his only begotten Son, that
INT: Son the only begotten he gave that

Hebrews 11:17 Adj-AMS
GRK: καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ
NAS: was offering up his only begotten [son];
KJV: offered up his only begotten [son],
INT: and [his] only begotten son was offering up the [one]

1 John 4:9 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ
NAS: has sent His only begotten Son
KJV: sent his only begotten Son into
INT: of him the only-begotten has sent

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page