δύο
Englishman's Concordance
δύο (dyo) — 128 Occurrences

Matthew 4:18 Adj
GRK: Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς Σίμωνα
NAS: of Galilee, He saw two brothers, Simon
KJV: of Galilee, saw two brethren, Simon
INT: of Galilee he saw two brothers Simon

Matthew 4:21 Adj
GRK: εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς Ἰάκωβον
NAS: He saw two other
KJV: he saw other two brethren, James
INT: he saw others two brothers James

Matthew 5:41 Adj
GRK: μετ' αὐτοῦ δύο
NAS: mile, go with him two.
KJV: with him twain.
INT: with him two

Matthew 8:28 Adj
GRK: ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ
NAS: of the Gadarenes, two men who were demon-possessed
KJV: him two possessed with devils,
INT: met him two possessed by demons out of

Matthew 9:27 Adj
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες
NAS: on from there, two blind men
KJV: thence, two blind men
INT: followed him two blind [men] crying

Matthew 10:10 Adj
GRK: ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ
NAS: or even two coats, or
KJV: neither two coats,
INT: [the] way nor two tunics nor

Matthew 10:29 Adj
GRK: οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου
NAS: Are not two sparrows sold
KJV: Are not two sparrows sold
INT: Not two sparrows for an assarion

Matthew 14:17 Adj
GRK: ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας
NAS: five loaves and two fish.
KJV: loaves, and two fishes.
INT: loaves and two fish

Matthew 14:19 Adj
GRK: καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας
NAS: loaves and the two fish,
KJV: and the two fishes,
INT: and the two fish having looked up

Matthew 18:8 Adj
GRK: χωλόν ἢ δύο χεῖρας ἢ
NAS: than to have two hands or
KJV: rather than having two hands or
INT: lame [rather] than two hands or

Matthew 18:8 Adj
GRK: χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα
NAS: hands or two feet and be cast
KJV: hands or two feet to be cast
INT: hands or two feet having

Matthew 18:9 Adj
GRK: εἰσελθεῖν ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα
NAS: than to have two eyes and be cast
KJV: rather than having two eyes to be cast
INT: to enter [rather] than two eyes having

Matthew 18:16 Adj
GRK: ἕνα ἢ δύο ἵνα ἐπὶ
NAS: one or two more with you, so
KJV: one or two more, that
INT: one or two that upon

Matthew 18:16 Adj
GRK: ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ
NAS: that BY THE MOUTH OF TWO OR
KJV: in the mouth of two or three
INT: upon [the] testimony of two witnesses or

Matthew 18:19 Adj
GRK: ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ
NAS: to you, that if two of you agree
KJV: That if two of you shall agree
INT: that if two might agree of

Matthew 18:20 Adj
GRK: γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς
NAS: For where two or three
KJV: For where two or three
INT: indeed are two or three

Matthew 19:5 Adj
GRK: ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
NAS: TO HIS WIFE, AND THE TWO SHALL BECOME
KJV: wife: and they twain shall be one
INT: will become the two for flesh

Matthew 19:6 Adj
GRK: οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ
NAS: they are no longer two, but one
KJV: they are no more twain, but one
INT: no longer are they two but flesh

Matthew 20:21 Adj
GRK: οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου
NAS: these two sons
KJV: these my two sons may sit,
INT: these two sons of me

Matthew 20:24 Adj
GRK: περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν
NAS: became indignant with the two brothers.
KJV: against the two brethren.
INT: about the two brothers

Matthew 20:30 Adj
GRK: καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι
NAS: And two blind men sitting
KJV: And, behold, two blind men sitting
INT: And behold two blind [men] sitting

Matthew 21:1 Adj
GRK: Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
NAS: Jesus sent two disciples,
KJV: sent Jesus two disciples,
INT: Jesus sent two disciples

Matthew 21:28 Adj
GRK: εἶχεν τέκνα δύο καὶ προσελθὼν
NAS: A man had two sons, and he came
KJV: A [certain] man had two sons; and
INT: had sons two and having come

Matthew 21:31 Adj
GRK: ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ
NAS: Which of the two did the will
KJV: Whether of them twain did the will
INT: of the two did the

Matthew 24:40 Adj
GRK: τότε ἔσονται δύο ἐν τῷ
NAS: Then there will be two men in the field;
KJV: Then shall two be in
INT: Then will be two in the

Matthew 24:41 Adj
GRK: δύο ἀλήθουσαι ἐν
NAS: Two women [will be] grinding
KJV: Two [women shall be] grinding at
INT: two [women] grinding at

Matthew 25:15 Adj
GRK: ᾧ δὲ δύο ᾧ δὲ
NAS: to another, two, and to another,
KJV: to another two, and to another
INT: to one moreover two to one moreover

Matthew 25:17 Adj
GRK: ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα
NAS: In the same manner the one who [had received] the two [talents] gained
KJV: he that [had received] two, he
INT: he with the two gained more

Matthew 25:17 Adj
GRK: ἐκέρδησεν ἄλλα δύο
NAS: [talents] gained two more.
KJV: gained other two.
INT: gained more two

Matthew 25:22 Adj
GRK: ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν
NAS: who [had received] the two talents
KJV: that had received two talents
INT: he with the two talents said

Matthew 25:22 Adj
GRK: εἶπεν Κύριε δύο τάλαντά μοι
NAS: you entrusted two talents
KJV: unto me two talents:
INT: said Lord two talents to me

Matthew 25:22 Adj
GRK: ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
NAS: I have gained two more
KJV: I have gained two other
INT: behold more two talents have I gained

Matthew 26:2 Adj
GRK: ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ
NAS: that after two days
KJV: that after two days is
INT: that after two days the

Matthew 26:37 Adj
GRK: καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου
NAS: with Him Peter and the two sons
KJV: Peter and the two sons of Zebedee,
INT: and the two sons of Zebedee

Matthew 26:60 Adj
GRK: δὲ προσελθόντες δύο
NAS: But later on two came forward,
KJV: At the last came two false witnesses,
INT: moreover having come forward two

Matthew 27:21 Adj
GRK: ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν
NAS: to them, Which of the two do you want
KJV: of the twain will ye
INT: of the two I release to you

Matthew 27:38 Adj
GRK: σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς
NAS: At that time two robbers
KJV: Then were there two thieves crucified
INT: with him two robbers one

Matthew 27:51 Adj
GRK: κάτω εἰς δύο καὶ ἡ
NAS: was torn in two from top
KJV: was rent in twain from the top
INT: bottom into two and the

Mark 6:7 Adj
GRK: αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο καὶ
NAS: to send them out in pairs, and gave
KJV: them forth by two and two; and
INT: them to send forth two [by] two and

Mark 6:7 Adj
GRK: ἀποστέλλειν δύο δύο καὶ ἐδίδου
KJV: forth by two and two; and gave
INT: to send forth two [by] two and gave

Mark 6:9 Adj
GRK: μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας
NAS: and [He added], Do not put on two tunics.
KJV: not put on two coats.
INT: not put on two tunics

Mark 6:38 Adj
GRK: Πέντε καὶ δύο ἰχθύας
NAS: out, they said, Five, and two fish.
KJV: Five, and two fishes.
INT: Five and two fish

Mark 6:41 Adj
GRK: καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας
NAS: loaves and the two fish,
KJV: and the two fishes,
INT: and the two fish having looked up

Mark 6:41 Adj
GRK: καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν
NAS: them; and He divided up the two fish
KJV: them; and the two fishes divided he
INT: And the two fish he divided

Mark 9:43 Adj
GRK: ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα
NAS: than, having your two hands, to go
KJV: than having two hands to go
INT: [rather] than two hands having

Mark 9:45 Adj
GRK: ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα
NAS: than, having your two feet, to be cast
KJV: than having two feet to be cast
INT: [rather] than the two feet having

Mark 9:47 Adj
GRK: θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα
NAS: than, having two eyes, to be cast
KJV: than having two eyes to be cast
INT: of God [rather] than two eyes having

Mark 10:8 Adj
GRK: ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
NAS: AND THE TWO SHALL BECOME ONE
KJV: And they twain shall be one
INT: will be the two for flesh

Mark 10:8 Adj
GRK: οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία
NAS: they are no longer two, but one
KJV: they are no more twain, but one
INT: no longer are they two but one

Mark 10:35 Adj
GRK: Ἰωάννης οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου
NAS: and John, the two sons
INT: John the two sons of Zebedee

Mark 11:1 Adj
GRK: Ἐλαιῶν ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν
NAS: He sent two of His disciples,
KJV: he sendeth forth two of his
INT: of Olives he sends two of the disciples

Mark 12:42 Adj
GRK: ἔβαλεν λεπτὰ δύο ὅ ἐστιν
NAS: and put in two small copper coins,
KJV: and she threw in two mites,
INT: cast [in] lepta two which is

Mark 14:1 Adj
GRK: ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας Καὶ
NAS: and Unleavened Bread were two days
KJV: After two days was
INT: [feast of] unleavened bread after two days And

Mark 14:13 Adj
GRK: καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν
NAS: And He sent two of His disciples
KJV: he sendeth forth two of his
INT: And he sends forth two of the disciples

Mark 15:27 Adj
GRK: αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς ἕνα
NAS: They crucified two robbers
KJV: him they crucify two thieves; the one
INT: him they crucify two robbers one

Mark 15:38 Adj
GRK: ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ' ἄνωθεν
NAS: was torn in two from top
KJV: was rent in twain from the top
INT: was torn into two from top

Luke 2:24 Adj
GRK: τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν
NAS: OF TURTLEDOVES OR TWO YOUNG PIGEONS.
KJV: of turtledoves, or two young pigeons.
INT: of turtle doves or two young pigeons

Luke 3:11 Adj
GRK: Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω
NAS: to them, The man who has two tunics
KJV: He that hath two coats,
INT: He that has two tunics let him impart

Luke 5:2 Adj
GRK: εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ
NAS: and He saw two boats lying
KJV: And saw two ships standing
INT: he saw boats two lying by

Luke 7:19 Adj
GRK: καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν
INT: And having called to [him] two certain

Luke 7:41 Adj
GRK: δύο χρεοφειλέται ἦσαν
NAS: A moneylender had two debtors: one
KJV: creditor which had two debtors:
INT: Two debtors there were

Luke 9:3 Adj
GRK: μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν
NAS: and do not [even] have two tunics
KJV: neither have two coats apiece.
INT: nor apiece two tunics to have

Luke 9:13 Adj
GRK: καὶ ἰχθύες δύο εἰ μήτι
NAS: five loaves and two fish, unless
KJV: loaves and two fishes; except
INT: and fish two if not

Luke 9:16 Adj
GRK: καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας
NAS: loaves and the two fish,
KJV: and the two fishes,
INT: and the two fish having looked up

Luke 9:30 Adj
GRK: ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ
NAS: And behold, two men were talking
KJV: there talked with him two men, which
INT: behold men two talked with him

Luke 9:32 Adj
GRK: καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς
NAS: His glory and the two men
KJV: glory, and the two men that stood with
INT: and the two men who

Luke 10:1 Adj
GRK: ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν
NAS: and sent them in pairs ahead
KJV: them two and two before his
INT: others seventy two and sent

Luke 10:1 Adj
GRK: αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ
INT: them in pairs [by] pairs before

Luke 10:1 Adj
GRK: ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου
INT: in pairs [by] pairs before [the] face

Luke 10:17 Adj
GRK: οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ χαρᾶς
INT: the seventy two with joy

Luke 10:35 Adj
GRK: αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν
NAS: he took out two denarii
KJV: he took out two pence,
INT: next day having taken out two denarii he gave [them]

Luke 12:6 Adj
GRK: πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο καὶ ἓν
NAS: sold for two cents?
KJV: sparrows sold for two farthings, and
INT: are sold for assarion two and one

Luke 12:52 Adj
GRK: δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν
NAS: against two and two against three.
KJV: two, and two against three.
INT: two and two against three

Luke 15:11 Adj
GRK: τις εἶχεν δύο υἱούς
NAS: A man had two sons.
KJV: man had two sons:
INT: certain had two sons

Luke 17:34 Adj
GRK: νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης
NAS: you, on that night there will be two in one
KJV: night there shall be two [men] in one
INT: night there will be two [men] upon bed

Luke 17:35 Adj
GRK: ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ
NAS: There will be two women grinding
KJV: Two [women] shall be grinding
INT: there will be Two [women] grinding at

Luke 17:36 Adj
GRK: δύο ἔσονται ἐν
KJV: Two [men] shall be in
INT: Two [men] shall be in

Luke 18:10 Adj
GRK: Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς
NAS: Two men went
KJV: Two men went up
INT: Two men two went up into

Luke 19:29 Adj
GRK: Ἐλαιῶν ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν
NAS: Olivet, He sent two of the disciples,
KJV: he sent two of his
INT: of Olives he sent two of the disciples

Luke 21:2 Adj
GRK: ἐκεῖ λεπτὰ δύο
NAS: putting in two small copper coins.
KJV: casting in thither two mites.
INT: in lepta two

Luke 22:38 Adj
GRK: μάχαιραι ὧδε δύο ὁ δὲ
NAS: here are two swords.
KJV: behold, here [are] two swords. And
INT: swords here [are] two and

Luke 23:32 Adj
GRK: ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ
NAS: Two others also,
KJV: there were also two other,
INT: other criminals two with him

Luke 24:4 Adj
GRK: ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς
NAS: behold, two men
KJV: behold, two men stood by
INT: behold men two stood by them

Luke 24:13 Adj
GRK: Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν
NAS: And behold, two of them were going
KJV: And, behold, two of them
INT: And Behold two of them

John 1:35 Adj
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ δύο
NAS: was standing with two of his disciples,
KJV: stood, and two of his
INT: disciples of him two

John 1:37 Adj
GRK: ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: The two disciples heard
KJV: And the two disciples heard
INT: heard the two disciples him

John 1:40 Adj
GRK: ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων
NAS: One of the two who heard John
KJV: One of the two which heard
INT: of the two having heard [this]

John 2:6 Adj
GRK: ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς
NAS: containing twenty or
KJV: of the Jews, containing two or three
INT: for metretae two or three

John 4:40 Adj
GRK: ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας
NAS: there two days.
KJV: he abode there two days.
INT: he abode there two days

John 4:43 Adj
GRK: δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν
NAS: After the two days He went forth
KJV: Now after two days he departed
INT: moreover the two days he went forth

John 6:9 Adj
GRK: κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια ἀλλὰ
NAS: barley loaves and two fish, but what
KJV: loaves, and two small fishes: but
INT: barley and two small fish but

John 8:17 Adj
GRK: γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ
NAS: that the testimony of two men
KJV: that the testimony of two men is
INT: it has been written of two men the

John 11:6 Adj
GRK: ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
NAS: stayed two days
KJV: he was sick, he abode two days still
INT: he was place two days

John 19:18 Adj
GRK: αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ
NAS: they crucified Him, and with Him two other men,
KJV: him, and two other with
INT: him other two on this side and

John 20:4 Adj
GRK: δὲ οἱ δύο ὁμοῦ καὶ
NAS: The two were running together;
KJV: So they ran both together: and
INT: moreover the two together and

John 20:12 Adj
GRK: καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν
NAS: and she saw two angels in white
KJV: And seeth two angels in
INT: and beholds two angels in

John 21:2 Adj
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ δύο
NAS: and the [sons] of Zebedee, and two others
KJV: of Zebedee, and two other of
INT: disciples his two

Acts 1:10 Adj
GRK: ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς
NAS: behold, two men
KJV: behold, two men stood by
INT: behold men two stood by them

Acts 1:23 Adj
GRK: καὶ ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ τὸν
NAS: they put forward two men, Joseph
KJV: And they appointed two, Joseph called
INT: And they set forth two Joseph

Acts 1:24 Adj
GRK: τούτων τῶν δύο ἕνα
NAS: one of these two You have chosen
KJV: of these two thou hast chosen,
INT: these two one

Acts 7:29 Adj
GRK: ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
NAS: he became the father of two sons.
KJV: where he begat two sons.
INT: he fathered sons two

Acts 9:38 Adj
GRK: αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς
NAS: sent two men
KJV: unto him two men, desiring
INT: it sent two men to

Acts 10:7 Adj
GRK: αὐτῷ φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν
NAS: he summoned two of his servants
KJV: he called two of his
INT: to him having called two of the servants

Acts 12:6 Adj
GRK: κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος
NAS: between two soldiers,
KJV: sleeping between two soldiers, bound
INT: sleeping between two soldiers bound

Acts 19:10 Adj
GRK: ἐπὶ ἔτη δύο ὥστε πάντας
NAS: This took place for two years, so
KJV: by the space of two years;
INT: for years two so that all

Acts 19:22 Adj
GRK: τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων
NAS: into Macedonia two of those
KJV: Macedonia two of them that ministered
INT: Macedonia two of those who ministered

Acts 19:34 Adj
GRK: ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων Μεγάλη
NAS: for about two hours,
KJV: the space of two hours
INT: ongoing hours two crying out Great [is]

Acts 23:23 Adj
GRK: προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν
NAS: And he called to him two of the centurions
KJV: [him] two centurions,
INT: having called to [him] certain two of the centurions

1 Corinthians 6:16 Adj
GRK: φησίν οἱ δύο εἰς σάρκα
NAS: [with her]? For He says, THE TWO SHALL BECOME
KJV: body? for two, saith he, shall be
INT: he says the two for flesh

1 Corinthians 14:27 Adj
GRK: λαλεῖ κατὰ δύο ἢ τὸ
NAS: in a tongue, [it should be] by two or
KJV: [let it be] by two, or
INT: speak [let it be] by two or the

1 Corinthians 14:29 Adj
GRK: προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς
NAS: Let two or three
KJV: the prophets speak two or three,
INT: prophets moreover two or three

2 Corinthians 13:1 Adj
GRK: ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ
NAS: BY THE TESTIMONY OF TWO OR
KJV: In the mouth of two or three
INT: In [the] mouth of two witnesses or

Galatians 4:22 Adj
GRK: ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν
NAS: that Abraham had two sons, one
KJV: Abraham had two sons, the one
INT: that Abraham two sons had

Galatians 4:24 Adj
GRK: γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι μία
NAS: for these [women] are two covenants:
KJV: these are the two covenants; the one
INT: indeed are two covenants one

Ephesians 2:15 Adj
GRK: ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν
NAS: He might make the two into one
KJV: in himself of twain one new
INT: that the two he might create in

Ephesians 5:31 Adj
GRK: ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
NAS: TO HIS WIFE, AND THE TWO SHALL BECOME
KJV: wife, and they two shall be one
INT: will be the two for flesh

Philippians 1:23 Adj
GRK: ἐκ τῶν δύο τὴν ἐπιθυμίαν
NAS: But I am hard-pressed from both [directions], having
KJV: betwixt two, having
INT: by the two the desire

1 Timothy 5:19 Adj
GRK: μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν
NAS: except on the basis of two or three
KJV: but before two or three
INT: not on [the testimony of] two or three

Hebrews 6:18 Adj
GRK: ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων
NAS: so that by two unchangeable things
KJV: That by two immutable things,
INT: that by two things unchangeable

Revelation 9:12 Adj
GRK: ἔρχεται ἔτι δύο Οὐαὶ μετὰ
NAS: is past; behold, two woes are still
KJV: there come two woes
INT: come yet two woes after

Revelation 11:2 Adj
GRK: τεσσεράκοντα καὶ δύο
KJV: forty [and] two months.
INT: forty and two

Revelation 11:4 Adj
GRK: εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ
NAS: These are the two olive trees
KJV: These are the two olive trees, and
INT: are the two olive trees and

Revelation 11:4 Adj
GRK: καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ
NAS: olive trees and the two lampstands
KJV: trees, and the two candlesticks
INT: and the two lampstands which

Revelation 11:10 Adj
GRK: οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν
NAS: because these two prophets tormented
KJV: because these two prophets tormented
INT: these the two prophets tormented

Revelation 12:14 Adj
GRK: γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ
NAS: But the two wings of the great
KJV: were given two wings
INT: woman the two wings of the

Revelation 13:5 Adj
GRK: τεσσεράκοντα καὶ δύο
KJV: to continue forty [and] two months.
INT: forty and two

Revelation 13:11 Adj
GRK: εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ
NAS: and he had two horns
KJV: and he had two horns like
INT: it had horns two like to a lamb

Revelation 19:20 Adj
GRK: ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν
NAS: his image; these two were thrown alive
KJV: his image. These both were cast alive
INT: were cast the two into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page