δυσὶ
Englishman's Concordance
δυσὶ (dysi) — 3 Occurrences

Matthew 6:24 Adj-DMP
GRK: Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
NAS: can serve two masters; for either
KJV: can serve two masters: for
INT: No one is able two masters to serve

Luke 16:13 Adj-DMP
GRK: οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
NAS: can serve two masters; for either
KJV: can serve two masters: for
INT: servant is able two masters to serve

Acts 21:33 Adj-DFP
GRK: δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί καὶ ἐπυνθάνετο
NAS: him to be bound with two chains;
KJV: [him] to be bound with two chains;
INT: to be bound with chains two and inquired

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page